Vazhdojnë rregjistrimet në Shkollën Private të Arsimit të Lartë "Gjon Buzuku" deri me 15 Dhjetor për programet e studimit Bachelor në Drejtësi, Menaxhim - Biznesi me Profile : Menaxhim, marketing, shërbime financiare dhe bankare, informatikë biznesi , e drejte biznesi dhe Master Profesional në Administrim Publik, Master Shkencor në Drejtesi me profile: E drejtë private dhe tregtare, e drejte penale,  e drejtë ndërkombëtare dhe evropiane.

Ju mirepresim!

GODINA E RE E SHKOLLËS PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË

                              "GJON BUZUKU"

Adresa: Pedonale Pjacë, Rrugica e ish- Kinema Verores.

PROGRAMET E STUDIMIT SHPAL

         "GJON BUZUKU"


Shkolla Private e Arsimit të Lartë "Gjon Buzuku" është Licensuar me  VKM 392, Datë 19.05.2010 dhe Akredituar me Urdher Nr. 263, Date 28.06.2013.

 

 

Programe të ciklit të parë studimeve

Programi  Bachelor në Drejtësi

Licensuar me  VKM 392, Datë 19.05.2010

Akredituar me Urdher Nr. 263, Date 28.06.2013

 

 Në fund të këtij programi studimi lëshohet Diplomë Bachelor në "Drejtësi"


Programi Bachelor në Menaxhim-Biznesi me profile: 

a)    Marketing

b)    Menaxhim

c)    Shërbime Financiare dhe Bankare

d)    Informatikë Biznesi

e)    E Drejtë Biznesi 

 

 Në fund të këtij programi studimi lëshohet Diplomë Bachelor në Menaxhim-Biznesi me profil:

 

Programet  e Ciklit të Dytë të Studimeve

Master Profesional në Administrim Publik

Hapur me Urdher nr. 34, Date 31.01.2012

Akredituar me Urdher Nr. 263, Date 28.06.2013


Në fund të këtij programi studimi lëshohet Diplomë Master Profesional në "Administrim Publik"

 

Master i Shkencave në Drejtësi me profile: 

a)    E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane  

b)    E Drejtë Penale  

c)    E Drejtë Private dhe Tregtare 


Në fund të këtij programi studimi lëshohet Diplomë Master i Shkencave në Drejtësi me profil:

 

Programi i studimit “ Master i shkencave në Drejtësi me profil: E drejtë Ndërkombëtare dhe Evropiane; Drejtë Penale; Drejtë Private dhe Tregtare”

 

Objektivat

Kurrikula

Mundësitë për punësim.

 

 

Programi i studimit Bachelor në "Menaxhim Biznesi me profil: Marketing; Menaxhim; Shërbime Financiare e Bankare; Informatikë Biznesi

 

Objektivat

 

Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit

 

Kurrikula

 

Mundësitë për punësim.

Specialistë menaxhimi në kompanitë e vogla dhe të mesme, si dhe nivel specialisti në të gjitha institucionet Shtetërore Qendrore dhe Lokale, si : arsim, kulturë, shëndetësi, sport etj., të cilat varen nga Ministritë, Bashkitë dhe Komunat.

 

MASTER PROFESIONAL NE ADMINISTRIM PUBLIK

 

Kurrikula interdisiplinare e këtij programi studimi , synon përgatitjen e studentëve me njohuri të larta teorike dhe praktike në fushën e menaxhimit në administratën publike, aftësitë komunikuese dhe etike, financat, teknologjia e informacionit, e drejta kushtetuese dhe administrative, institucionet e Bashkimit Evropian etj

Pas këtij programi studimi, Ju mund të punësoheni si menaxherë e drejtues në të gjitha institucionet shtetërore qendrore dhe lokale, të tilla si : Ministritë, Bashkitë, Qarqet, Komunat apo institucionet e tjera, por njëkohësisht do të keni mundesi punësimi edhe në sektorin privat


 

 

 

Universiteti "Gjon Buzuku" është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 392 Dt. 19.05.2010

 

Universiteti është e organizuar në dy fakultete:

 1. Program studimi të Ciklit të Parë në "Drejtësi", në përfundim të programit lëshohet Diplomë Bachelor në "Drejtësi"
 2. Program Studimi të Ciklit të Dytë në Administrim Publik, në përfundim të programit lëshohet Diplomë "Master Profesional në Administrim Publik"
 1. Program studimi të Ciklit të Parë në "Shkenca Kompjuterike", në përfundim të programit lëshohet Diplomë Bachelor në "Informatikë"

 

 1. Programi i studimit të Ciklit të Parë në "Drejtësi", zgjat 3 vite akademike dhe realizohen 180 kredite
 2. Programi studimi të Ciklit të Parë në "Shkenca Kompjuterike", zgjat 3 vite akademike dhe realizohen 180 kredite
 3. Programi i Studimit të Ciklit të Dytë në "Administrim Publik", zgjat 1.5 vite akademike dhe realizohen 90 kredite

 

Fakulteti i Drejtësisë është i organizuar në këto departamente:

 1. Departamenti i të Drejtës Publike, Ndërkombëtare dhe Evropiane
 2. Departamenti i të Drejtës Penale
 3. Departamenti i të Drejtës Civile

 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është i organizuar në këto departamente:

 1. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
 2. Departamenti i Inxhinierisë së Software
 3. Departamenti i Shkencave te Natyres